Home2020-10-28T11:55:44+00:00

Asociación de Madres y Padres del alumnado del Colegio Juan Bosco de A Coruña

Bienvenidas, Bienvenidos a nuestra web!

Venres 23/10/2020

Tramitación das axudas ás familias usuarias do servizo “Hora de Lecer” e “Contacontos”

Estimadas familias,

Despois dunhas semanas de intenso traballo e análise das distintas posibilidades para apoiar ás familias ás que se lles complicaba a conciliación por motivo da decisión do Colexio de prolongar o horario de setembro mentres dure a pandemia, desde a Xunta do ANPA podemos informarvos do seguinte:

 • Queremos cumprir co noso compromiso de ofrecer unha axuda económica a aquelas familias que por conciliación necesitan facer uso do servizo “Hora de Lecer” e “Contacontos”:
  • Esta axuda permitirá subvencionar un 25% do prezo do mesmo que paga cada unha das familias.
  • Subvencionarase cun 20% adicional en caso de irmáns.
  • As axudas para o total do curso 2020/21 e por familia poderán ir desde os 20,00€ aos 150,00€, en función dos días e horas semanais contratadas deste servicio “Hora de Lecer” e “Contacontos” por familia.
  • Estudarase cada solicitude de xeito individual.

Para poder acceder a estas axudas –requisitos–, será necesario:

 • Ser socios do ANPA.
 • Cubrir o seguinte FORMULARIO DE SOLICITUDE antes das 13h. do luns 2 de novembro (ampliamos o prazo).
 • No formulario de solicitude da axuda deberase adxuntar obrigatoriamente, un certificado de empresa de cada un dos pais-titor/es onde conste o horario laboral, co que poder xustificar a necesidade de conciliación horaria a través deste servicio.

Sen dúbida o excepcional da situación de emerxencia provocada polo COVID-19 debe levarnos a tender pontes entre nós, a ser comprensivos e a compartir o moito que nos une como familias que formamos parte da comunidade educativo-pastoral do Colexio. Todo o que facemos como Xunta Directiva da ANPA, de xeito voluntario e dende a gratuidade, van nesa liña. Estas axudas son un exemplo máis.

Un saúdo afectuoso,

A Xunta Directiva da ANPA

———-

Viernes 23/10/2020

Tramitación de las ayudas a las familias usuarias del servicio “Hora de Lecer” y “Contacontos

Estimadas familias,

Después de unas semanas de intenso trabajo y análisis de las distintas posibilidades para apoyar a las familias a las que se les complicaba la conciliación por motivo de la decisión del Colegio de prolongar el horario de septiembre mientras dure la pandemia, desde la Junta del AMPA podemos informaros de lo siguiente:

 • Queremos cumplir con nuestro compromiso de ofrecer una ayuda económica a aquellas familias que por conciliación necesitan hacer uso del servicio “Hora de Lecer” y “Contacontos”. Para ello:
  • Esta ayuda permitirá subvencionar un 25% del precio del mismo que paga cada una de las familias.
  • Se subvencionará con un 20% adicional en caso de hermanos.
  • Las ayudas para este curso y por familia podrán ir desde los 20,00€ a los 150,00€, en función de los días y horas semanales contratados de este servicio “Hora de Lecer” y “Contacontos” por familia.
  • Se estudiará cada solicitud de forma individual.

Para poder acceder a estas ayudas –requisitos–, será necesario:

 • Ser socios del AMPA.
 • Cubrir el siguiente FORMULARIO DE SOLICITUD antes de las 13h. del lunes 2 de noviembre (ampliamos el plazo).
 • En el formulario de solicitud de la ayuda se deberá adjuntar obligatoriamente, un certificado de empresa de cada uno de los padres-tutor/es, donde conste el horario laboral, con el que poder justificar la necesidad de conciliación horaria a través de este servicio.

Sin duda lo excepcional de la situación de emergencia provocada por el COVID-19 debe llevarnos a tender puentes entre nosotros, a ser comprensivos y a compartir lo mucho que nos une como familias que formamos parte de la comunidad educativo-pastoral del Colegio. Todo lo que hacemos como Junta Directiva da ANPA, de modo voluntario y desde la gratuidad, van en esa línea. Estas ayudas son un ejemplo más.

Un saludo afectuoso,

La Junta Directiva del AMPA

Xoves 22/10/2020

Comunicado da Xunta Directiva da ANPA sobre a axuda ás familias usuarias do servizo “Hora de Lecer” e “Contacontos”

Estimadas familias,

Despois dunhas semanas de intenso traballo e análise das distintas posibilidades que se podían propoñer para apoiar ás familias ás que se lles complicaba a conciliación por motivo da decisión do Colexio de prolongar o horario de setembro mentres dure a pandemia, desde a Xunta da ANPA podemos informarvos do seguinte:

 • Cumprimos co noso compromiso de axudar en todo o posible ao Colexio para que puidese ofertar unha alternativa a estas familias que necesitaban prolongar a estancia dos seus fillos/as ata a tarde, tanto para Educación Infantil como para Educación Primaria. Por iso:
  • O Colexio xestionará este curso 2020/2021 a totalidade das actividades extraescolares, incluindo as que se administraban dende a ANPA.
  • Fíxose realidade a proposta de “Hora de Lecer” e “Contacontos” para os tramos dunha e dúas horas cada día, como alternativa ás actividades extraescolares.
  • Tras un laborioso estudo económico, conseguiuse axustar o seu prezo ao seu custo, ofertándoo a uns prezos reducidos.
 • Queremos cumprir agora coa axuda económica prometida a aquelas familias que por conciliación necesitan facer uso do servizo “Hora de Lecer” e “Contacontos”. Para iso:
  • Constatamos que a demanda deste servizo rolda as 35 familias, con diversas necesidades horarias para poder conciliar.
  • A achega económica incluída nos orzamentos 2020-2021 da nosa asociación que permitirá reducir o máximo posible o custo que este servizo para as familias será de ao redor dos 4.000,00€.
  • Esta axuda permitirá subvencionar un 25% do prezo do mesmo que paga cada unha das familias. Adicionalmente subvencionarase cun 20% máis en caso de irmáns. As axudas para este curso e por familia poderán ir desde os 20,00€ aos 150,00€, en función dos días e horas semanais contratadas deste servicio “Hora de Lecer” e “Contacontos” por familia.
  • Estudarase cada solicitude de xeito individual.

Queremos aproveitar para agradecer á Directora e ao Equipo Directivo do Colexio o seu traballo intenso nestes meses por lograr que o centro sexa un lugar seguro. Así mesmo, queremos agradecer que teña en conta o sentir das familias, quen nunha gran maioría apoiaron a prolongación do horario de setembro mentres dure a pandemia COVID-19. De feito, que sexan tan só ao redor dun 10% das familias de Educación Infantil e Primaria as que necesitan facer uso deste servizo, é indicativo de que se está sendo sensible aos desexos da grande maioría das familias en relación coa presenza do alumnado no centro educativo mentres dure a pandemia.

Por último, queremos expresar o noso rexeitamento a comportamentos insolidarios, antidemocráticos e carentes de boa educación por parte dalgúns poucos para co Colexio e para co ANPA. Aproveitamos para lembrar o lema de Don Bosco, que quería que o seu alumnado e as súas familias fosen e se comportaran como “Bos cristiáns e honrados cidadáns”.

Sen dúbida o excepcional da situación de emerxencia provocada polo COVID-19 debe levarnos a tender pontes entre nós, a ser comprensivos e a compartir o moito que nos une como familias que formamos parte da comunidade educativo-pastoral do Colexio. Todo o que facemos como Xunta Directiva da ANPA, de xeito voluntario e dende a gratuidade, van nesa liña. Estas axudas son un exemplo máis.

Un saúdo afectuoso,

A Xunta Directiva da ANPA

———-

Jueves 22/10/2020

Comunicado de la Junta Directiva del AMPA sobre la ayuda a las familias usuarias del servicio “Hora de Lecer” y “Contacontos

Estimadas familias,

Después de unas semanas de intenso trabajo y análisis de las distintas posibilidades que se podían proponer para apoyar a las familias a las que se les complicaba la conciliación por motivo de la decisión del Colegio de prolongar el horario de septiembre mientras dure la pandemia, desde la Junta del AMPA podemos informaros de lo siguiente:

 • Hemos cumplido con nuestro compromiso de ayudar en todo lo posible al Colegio para que pudiera ofertar una alternativa a estas familias que necesitaban prolongar la estancia de sus hijos/as hasta la tarde, tanto para Educación Infantil como para Educación Primaria. Por ello:
  • El Colegio gestionará este curso 2020/2021 la totalidad de las actividades extraescolares, incluyendo las que se administraban desde el AMPA.
  • Se ha hecho realidad la propuesta de “Hora de Lecer” para los tramos de una y dos horas cada día, como alternativa a las actividades extraescolares.
  • Tras un laborioso estudio económico, se ha conseguido ajustar su precio a su coste, ofertándolo a unos precios reducidos.
 • Queremos cumplir ahora con la ayuda económica prometida a aquellas familias que por conciliación necesitan hacer uso del servicio “Hora de Lecer”. Será en forma de subvención nominativa y no reintegrable a fondo perdido para el alumno/a. Para ello:
  • Hemos constatado que la demanda de este servicio ronda las 35 familias, con diversas necesidades horarias para poder conciliar.
  • La aportación económica incluida en los presupuestos 2020-2021 de nuestra asociación que permitirá reducir lo máximo posible el coste que este servicio para las familias será de en torno a los 4.000,00€.
  • Esta ayuda permitirá subvencionar un 25% del precio del mismo que paga cada una de las familias. Adicionalmente se subvencionará con un 20% más en caso de hermanos. Las ayudas para este curso y por familia podrán ir desde los 20,00€ a los 150,00€, en función de los días y horas semanales contratados de este servicio “Hora de Lecer” y “Contacontos” por familia.
  • Se estudiará cada solicitud de forma individual.

Queremos aprovechar para agradecer a la Directora y al Equipo Directivo del Colegio su trabajo intenso en estos meses por lograr que el centro sea un lugar seguro. Así mismo, queremos agradecer que tenga en cuenta el sentir de las familias, quienes en una gran mayoría apoyaron la prolongación del horario de septiembre mientras dure la pandemia COVID-19. De hecho, que sean tan sólo en torno a un 10% de las familias de Educación Infantil y Primaria las que necesitan hacer uso de este servicio, es indicativo de que se está siendo sensible a los deseos de la gran mayoría de las familias en relación con la presencia del alumnado en el centro educativo mientras dure la pandemia.

Por último, queremos expresar nuestro rechazo a comportamientos insolidarios, antidemocráticos y carentes de buena educación por parte de algunos pocos para con el Colegio y para con el AMPA. Aprovechamos para recordar el lema de Don Bosco, que quería que su alumnado y sus familias fueran y se comportaran como “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

Sin duda lo excepcional de la situación de emergencia provocada por el COVID-19 debe llevarnos a tender puentes entre nosotros, a ser comprensivos y a compartir lo mucho que nos une como familias que formamos parte de la comunidad educativo-pastoral del Colegio. Todo lo que hacemos como Junta Directiva da ANPA, de modo voluntario y desde la gratuidad, van en esa línea. Estas ayudas son un ejemplo más.

Un saludo afectuoso,

La Junta Directiva del AMPA

Sábado 26/09/2020

Estimadas familias,

Tras la reciente decisión tomada por el Colegio en relación con la ampliación de la jornada continua más allá del mes de septiembre y de forma excepcional mientras dure la pandemia, como Junta del AMPA queremos:

 • Transmitir nuestro apoyo a las familias que no votaron esta opción y a las que se les complica la conciliación. Confirmaros que, como ya transmitimos en nuestros comunicados, el AMPA ayudará en todo lo posible al Colegio para que se pueda ofertar una alternativa a estas familias para que sus hijos e hijas puedan permanecer en el centro hasta la tarde. Parte de esta colaboración se concretará:
  • En la cesión de la gestión de las actividades extraescolares de forma excepcional y mientras dure la pandemia del COVID-19
  • En una aportación económica importante incluida en los presupuestos 2020-2021 de nuestra asociación que permita reducir lo máximo posible el coste que este servicio pueda tener para las familias.
 • Agradecer a la Directora, Dª Pilar Sanjurjo, su voluntad de diálogo y escucha permanente a las inquietudes que le trasladamos desde el AMPA. Desde finales de julio hemos mantenido un contacto continuo en aras de buscar lo mejor para el bienestar de nuestros hijos e hijas en el Colegio en el contexto de incertidumbre que nos rodea. Reconocemos su entrega y esfuerzo constante, y el del Equipo Directivo, profesorado y PAS, por tratar de conseguir un centro educativo seguro. Es precisamente este espíritu en el que se enmarca esta decisión de reorganización del horario.
 • Felicitar a todas las familias que apostaron por votar sí a esta opción de reorganización del horario de manera excepcional mientras dure la pandemia. Para la mayoría de ellas esta modificación del horario afecta a su conciliación, perjuicio que se ve compensado con la reducción de la exposición al riesgo generado en las salidas y entradas al centro. En el Consello Escolar de mediados de septiembre más de 200 familias presentaron un escrito solicitándolo. Pese a la disposición de Dirección a estudiar la petición, desde Inspección Educativa no permitían el cambio, por lo que en ese momento se desechó plantear esa opción. Posteriormente, el miércoles 23 de septiembre, la Jefatura Territorial de la Consellería de Educación decide recomendar a los Colegios concertados aplicar la jornada continua de septiembre mientras dure la pandemia. Este cambio de criterio en la Administración se consigue tras la movilización de las familias de los colegios concertados a través de la Federación de AMPAS de Galicia. Como sabéis, ese mismo día 23, el Equipo Directivo decide consultar a las familias sobre esta posibilidad antes de tomar una decisión. Seguramente, fueron precisamente los resultados obtenidos, a los que no tiene acceso el AMPA, los que animaron al Equipo Directivo a tomar esta difícil decisión, debido a la amplia mayoría de familias que veían bien esa opción mientras dure la pandemia.
 • Agradecer a la Federación de AMPAS de Coruña (FAPA) y a la Confederación Gallega de AMPAS de centros concertados (CONGAPA) su apoyo y comunicación constante sobre las demandas de las familias de nuestro colegio.

Es posible que muchas de las familias que votaron “no” sientan que el AMPA no los representa y se sientan desprotegidas. A estas familias les queremos transmitir nuestro apoyo, y deciros que estamos buscando junto con el Colegio lo mejor para dar respuesta a sus necesidades. Somos muchas las familias que formamos nuestra asociación, más de 700. Como AMPA entendemos como muy acertada la decisión del Colegio de consultar cuántas familias se verían afectadas. Sin estar al tanto de los resultados de la consulta, si podemos intuir que para que el Colegio haya tomado esta difícil decisión, el “sí” debe de haber ganado por una muy amplia mayoría, ya que inicialmente el Centro optaba por mantener la jornada partida.

Recordaros que el objetivo último de los que formamos la Junta del AMPA es el de velar por el bienestar de todas y cada una de las familias. Fueron muchas las horas que dedicamos este último mes, y sobre todo estos días, como Junta a reunirnos con Dirección y a escuchar a nuestros asociados, por teléfono y por correo electrónico. De hecho queríamos aprovechar para disculparnos si no hemos podido responder a tu correo electrónico: han sido más de 300 los correos que recibimos esta última semana. Es nuestra intención, como Junta Directiva, el tratar de solucionar o dar respuesta a todas y cada una de las propuestas que nos hagáis.

Recordaros también que gracias al pago de la cuota del AMPA se suministra material educativo al Colegio en función de las necesidades que tiene el centro, se sufragan actividades culturales y educativas complementarias (Concursos escolares, visitas culturales, revista Beiramar, día de la familia, etc.), se colabora asumiendo el pago de los gastos de transporte de las excursiones, así como se compra material para las clases de Educación Física. Además intentaremos retomar el “Banco de Libros” el “Banco de chándales”, que permitían donar este tipo de materiales en buen estado para el uso y disfrute de otras familias que lo solicitaban. Así mismo se paga el seguro escolar.

Continuamos a vuestra disposición a través del correo electrónico: “apasjblc@gmail.com”. Os animamos desde ahora a que participéis en la Asamblea del AMPA que se celebrará en noviembre y en la que votaremos los presupuestos y se presentará la memoria de actividades.

Un saludo afectuoso,

La Junta del AMPA

———-

Sábado 26/09/2020

Estimadas familias,

Tras a recente decisión tomada polo Colexio en relación coa ampliación da xornada continua máis aló do mes de setembro e de forma excepcional mentres dure a pandemia, como Xunta do  ANPA queremos:

 • Transmitir o noso apoio ás familias que non votaron esta opción e ás que se lles complica a conciliación. Confirmarvos que, como xa transmitimos nos nosos comunicados, o ANPA axudará en todo o posible ao Colexio para que se poida ofertar unha alternativa a estas familias para que os seus fillos e fillas poidan permanecer no centro ata a tarde. Parte desta colaboración concretarase:
  • Na cesión da xestión das actividades extraescolares de forma excepcional e mentres dure a pandemia do COVID-19
  • Nunha achega económica importante incluída nos orzamentos 2020-2021 da nosa asociación que permita reducir o máximo posible o custo que este servizo poida ter para as familias.
 • Agradecer á Directora, Dª Pilar Sanjurjo, a súa vontade de diálogo e escoita permanente ás inquedanzas que lle trasladamos desde o Desde finais de xullo mantivemos un contacto continuo en aras de buscar o mellor para o benestar dos nosos fillos e fillas no Colexio no contexto de incerteza que nos rodea. Recoñecemos a súa entrega e esforzo constante, e o do Equipo Directivo, profesorado e  PAS, por tratar de conseguir un centro educativo seguro. É precisamente este espírito no que se enmarca esta decisión de reorganización do horario.
 • Felicitar a todas as familias que apostaron por votar si a esta opción de reorganización do horario de maneira excepcional mentres dure a pandemia. Para a maioría delas esta modificación do horario afecta á súa conciliación, prexuízo que se ve compensado coa redución da exposición ao risco xerado nas saídas e entradas ao centro. No Consello Escolar de mediados de setembro máis de 200 familias presentaron un escrito solicitándoo. A pesar da disposición de Dirección a estudar a petición, desde Inspección Educativa non permitían o cambio, polo que nese momento rexeitouse continuar coa proposta desa opción. Posteriormente, o mércores 23 de setembro, a Xefatura Territorial da Consellería de Educación decide recomendar aos Colexios concertados aplicar a xornada continua de setembro mentres dure a pandemia. Este cambio de criterio na Administración conséguese tras a mobilización das familias dos colexios concertados a través da Federación de ANPAS de Galicia. Como sabedes, ese mesmo día 23, o Equipo Directivo decide consultar ás familias sobre esta posibilidade antes de tomar unha decisión. De seguro, foron precisamente os resultados obtidos, aos que non ten acceso o  ANPA, os que animaron ao Equipo Directivo a tomar esta difícil decisión, debido á ampla maioría de familias que vían ben esa opción mentres dure a pandemia.
 • Agradecer á Federación de ANPAS da Coruña (FAPA) e á Confederación Galega de ANPAS de centros concertados (CONGAPA) o seu apoio e comunicación constante sobre as demandas das familias do noso colexio.

É posible que moitas das familias que votaron “non” sintan que o  ANPA non os representa e se sintan desprotexidas. A estas familias querémoslles transmitir o noso apoio, e dicirvos que estamos a buscar xunto co Colexio o mellor para dar resposta ás súas necesidades. Somos moitas as familias que formamos a nosa asociación, máis de 700. Como  ANPA entendemos como moi acertada a decisión do Colexio de consultar cantas familias veríanse afectadas. Sen estar ao tanto dos resultados da consulta, si podemos intuír que para que o Colexio tomase esta difícil decisión, o “si” debeu de gañar por unha moi ampla maioría, xa que inicialmente o colexio optaba por manter a xornada partida.

Lembrarvos que o obxectivo último dos que formamos a Xunta do  ANPA é o de velar polo benestar de todas e cada unha das familias. Foron moitas as horas que dedicamos este último mes, e sobre todo ao longo destes últimos días, como Xunta a reunirnos con Dirección e a escoitar aos nosos asociados, por teléfono e por correo electrónico. De feito queriamos aproveitar para desculparnos se non puidemos responder ao teu correo electrónico: foron máis de 300 os correos que recibimos esta última semana. É a nosa intención, como Xunta Directiva, o tratar de solucionar ou dar resposta a todas e cada unha das propostas que nos fagades.

Lembrarvos tamén que grazas ao pago da cota do  ANPA subminístrase material educativo ao Colexio en función das necesidades que ten, sufráganse actividades culturais e educativas complementarias (Concursos escolares, visitas culturais, revista  Beiramar, día da familia, etc.), colabórase asumindo o pago dos gastos de transporte das excursións, así como cómprase material para as clases de Educación Física. Ademais tentaremos retomar o “Banco de Libros” o “Banco de chándales”, que permitían doar este tipo de materiais en bo estado para o uso e goce doutras familias que o solicitaban. Así mesmo págase o seguro escolar.

Continuamos á vosa disposición a través do correo electrónico: “apasjblc@gmail.com”. Animámosvos desde agora a que participedes na Asemblea do  ANPA que se celebrará en novembro e na que votaremos os orzamentos e presentarase a memoria de actividades.

Un saúdo afectuoso,

A Xunta do  ANPA

Viernes 18/09/2020

Hola!

¿Quieres que te mantengamos informadx de las iniciativas y actividades que estamos llevando a cabo?

Para eso, necesitamos que nos cedas tus datos de contacto, como el correo electrónico.

Puedes hacérnoslos llegar a través de este sencillo formulario (haz click aquí)

Muchas gracias!

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, así como lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se te informa que tus datos figurarán en un sistema de tratamiento cuya responsabilidad es de ASOCIACIÓN PADRES Y MADRES DE ALUMNOS SALESIANOS CORUÑA con dirección en RÚA DON BOSCO 1, 15003 (A CORUÑA). Los datos personales que cedes con este formulario, y que quedarán en nuestro poder, están protegidos por nuestra Política de Privacidad y serán tratados con la finalidad de atender tu solicitud de información o contacto, así como mantenerte informado de nuestras actividades y servicios, actuales o futuros. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión y/o portabilidad debes enviar un correo electrónico a «ampa.salesianos.coruna@gmail.com» indicándonos la opción a realizar.

———————————————————————————————————————————————————-

Venres 18/09/2020

Ola!

¿Queres que te manteñamos informadx das iniciativas e actividades que estamos levando a cabo?

Para iso, precisamos que nos cedas os teus datos de contacto, como o correo electrónico.

Podes comunicárnolos a través deste pequeno formulario (haz click aquí)

Moitas grazas!

En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, así como o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, infórmaseche que os teus datos figurarán nun sistema de tratamento cuxa responsabilidade é de ASOCIACIÓN PAIS E NAIS DE ALUMNOS SALESIANOS CORUÑA con dirección en RÚA DON BOSCO 1, 15003 (A Coruña). Os datos persoais que cedes con este formulario, e que quedarán no noso poder, están protexidos pola nosa Política de Privacidade e serán tratados coa finalidade de atender a túa solicitude de información ou contacto, así como manterche informado das nosas actividades e servizos, actuais ou futuros. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Para exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión e/ou portabilidad debes enviar un correo electrónico a “ampa.salesianos.coruna@gmail.com» indicándonos a opción para realizar.

COMUNICADO DEL AMPA A NUESTRAS FAMILIAS

Estimadas familias,

Antes de nada queremos transmitiros nuestros ánimos y comprensión en estos difíciles momentos de incertidumbre que estamos viviendo. Sentimientos que se ven agitados, sin duda, por la inminente “vuelta al cole” en unos días y la ausencia de pautas claras.

En los últimos días hemos detectado en algunas de nuestras familias socias cierto malestar y disgusto en relación con la solicitud que realizamos desde al AMPA a la Dirección del Colegio para que estudiara una posible reorganización del horario lectivo excepcionalmente y tan sólo para el próximo curso 2020-21.

Pues bien, como Junta del AMPA queremos transmitiros lo siguiente:

 • A comienzos del mes de agosto, unas cuantas familias se pusieron en contacto con algunos miembros de la Junta de AMPA para preguntar si había alguna posibilidad de compactar el horario lectivo para poder salir a las 14:00h. sin necesidad de tener que volver al centro por la tarde.
 • Tras tratarlo en la Junta extraordinaria del AMPA en agosto, vimos claros los beneficios que esta medida podría suponer:
  • Reducir el número de entradas/salidas diarias del centro a la mitad, aminorando el riesgo que hay en esos momentos de aglomeración de personas durante los que va a ser difícil mantener la distancia social.
  • Compactar el horario lectivo de presencia en el aula, como ya se hace en los meses de junio y septiembre.
  • Abandonar cada día el recinto escolar a las 14h. todos aquellos/as que no necesiten o que no quieran estar hasta la tarde en el Colegio. De esta forma quedarían muchos espacios libres a disposición tanto para ser empleados como comedor –si fuera necesario- como para aquellas actividades extraescolares en las que participarían aquellos niños y niñas que necesitaran estar hasta las 17:30h.
 • Pensando en que no a todas las familias les vendría bien esta reorganización por conciliación, desde la Junta del AMPA apostamos por intentar ofrecer una alternativa gratuita basada en actividades no lectivas hasta completar el horario de salida a las 17:30h. para el alumnado que lo necesitara. De esta forma se minimizaría el número de afectados por la reorganización del horario, y serían numerosas las familias beneficiadas desde el punto de vista de la minoración de riesgos para la salud de sus hijas e hijos. Estas actividades no lectivas estarían en la medida de lo posible subvencionadas con los recursos económicos del AMPA.
 • Por ello, con la reorganización del horario se facilitaría a las familias del Colegio 2 posibilidades de conciliación, y permitiría calmar, en parte, la intranquilidad que vivimos:
  • Abandonar el Colegio a las 14:00h. sin perder ninguna hora lectiva.
  • Permanecer en el Colegio hasta las 17:30h. sin perjuicio económico.
 • Pues bien, tras consultar con el Colegio en los últimos días la viabilidad de esta propuesta de reorganización del horario, nos informaron de que lamentablemente no era posible dicha reorganización, ya que Inspección Educativa lo entendía como un cambio de jornada, que no permite en estos momentos.
 • Os aseguramos que el objetivo último de los que formamos la Junta del AMPA es el de velar por el bienestar de todas y cada una de las familias que formamos el Colegio. Nos encantaría poderos consultar nuestras decisiones y haceros participes de nuestras reflexiones, pero no siempre es posible. Adicionalmente comentaros que no disponemos de todas vuestras direcciones de correo electrónico, lo que nos dificulta aún más la comunicación con todos y todas vosotras. Estamos intentando solucionar este inconveniente. Como Junta queremos solucionar o dar respuesta a todas y cada una de las propuestas que nos hagáis.

Queremos, asimismo, recordaros que estamos a vuestra entera disposición, como siempre os comentamos a través de los distintos canales directos que tenemos con todos vosotros como la Asamblea de la asociación que celebramos cada noviembre o el espacio reservado al AMPA en la revista colegial Beiramar. Así mismo, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico: “apasjblc@gmail.com”.

Como sabéis, al pertenecer al AMPA pagáis una cuota de 3€ al mes (cuota que solicitamos al Colegio que no se os pasara los meses de confinamiento del pasado curso). El pago de esta cuota os da derecho como socios y socias a participar de la organización de las distintas actividades, participar y votar en la Asamblea de noviembre donde se aprueban entre otros los presupuestos de la asociación, opinar y aportar nuevas ideas, todas ellas, como no, en línea con la Propuesta Educativa del Centro y el espíritu salesiano que nos engloba dentro de la Comunidad Educativo Pastoral del Colegio.

Es por ello que desde la junta del AMPA llevamos trabajando por ofreceros, como familias socias, las mejores y más variadas actividades para nuestras hijas e hijos: actividades extraescolares como multideporte, fútbol, baloncesto o ajedrez. Además proponemos momentos de convivencia como los talleres de Navidad y de Carnaval o las visitas culturales por la ciudad siguiendo a la mismísima María Pita. Igualmente organizamos la ilustre visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en diciembre, la tarde del viernes de Carnaval y el día De la Familia cada mes de junio, entre otras actividades. En el aspecto económico intentamos que la mayoría de las actividades que organiza el AMPA sean a precio de coste, de ahí los precios reducidos que se intentan ofrecer. Se complementa esta oferta con otras actividades de carácter gratuito para el disfrute del conjunto de las familias y el alumnado como las referidas “Fiesta de la Familia” o la “Fiesta de Carnaval”. En la Asamblea de noviembre se perfila y ratifica la propuesta del presupuesto de la asociación. Con los recursos que generamos entre todas las familias se sufragan algunos de los muchos gastos que tiene el Colegio en relación con su actividad educativa: se apoya económicamente el mantenimiento del Pabellón, se financia a fondo perdido los gastos de transporte de excursiones y actividades extraescolares de los ciclos de Infantil y Primaria, así como las de 4º de la ESO y de Bachillerato, se contribuye económicamente con actividades culturales –se sufragan los premios de los concursos escolares de “Letras Galegas” o de “Postales navideñas”, se apoya a la revista Beiramar, o entre otras iniciativas, les “escribimos” la carta a los Reyes Magos para que cada aula de Infantil y Primaria cuente con aquello que nos comunican los profesores que necesitan para su aula. Además, sufragamos anualmente el seguro escolar para todo el alumnado.

Es de justicia comentaros que, exceptuando las actividades extraescolares en las que cada usuario paga en función de aquellas a las que se apunte, del resto de actividades que implican al alumnado en su conjunto se benefician todas las familias, contribuyan o no pagando la cuota del AMPA: no queremos que ninguna niña o niño quede excluido por este motivo. Unido a esto debemos recordar que en la medida que un mayor número de familias colaboremos con el AMPA, cada una en función de sus posibilidades, se podrán llevar a cabo un mayor número de actividades y/o se podrán atender un mayor número de necesidades que puedan tener nuestras hijas e hijos en el Colegio.

Desde los que formamos actualmente la Junta del AMPA queremos transmitiros que todo el tiempo que dedicamos a la organización de todas estas actividades y a la gestión de las mismas (que no es poco, de verdad), lo dedicamos de forma gratuita y desinteresada. Pretendemos que el AMPA ofrezca las mejores actividades posibles para el disfrute y formación de nuestras hijas e hijos. Como madres y padres que somos, estamos a vuestra disposición más allá del horario lectivo: cuando nos necesitéis, allí estaremos.

Os animamos a hacernos llegar vuestras sugerencias, quejas, felicitaciones y propuestas a través del correo electrónico: “apasjblc@gmail.com”.

Un saludo afectuoso,

Los miembros de la Junta del AMPA

A Coruña, 08 de septiembre de 2020

 

Desde el AMPA del Colegio Juan Bosco de A Coruña, nos complace poder saludaros y presentaros este espacio que nos brinda el Colegio.

Nuestra intención no es otra que contribuir, de la mano del Centro Educativo, a apoyar y reforzar nuestro papel como padres y madres en la gran responsabilidad de educar a nuestros hijos.

Tenemos la suerte de tener un Colegio en el que se respira un ambiente familiar y saludable. Mantengamos ese espíritu con el esfuerzo de todos y nuestros hijos se contagiaran de nuestra ilusión.

Os animamos a todas y todos a expresar vuestras ideas y proyectos. Vuestra colaboración puede ser muy valiosa.

Equipo AMPA Salesianos A Coruña

APRENDE MÁS SOBRE NOSOTROS

Desde el AMPA del Colegio Juan Bosco de A Coruña, nos complace poder saludaros y presentaros este espacio que nos brinda el Colegio.

Nuestra intención no es otra que contribuir, de la mano del Centro Educativo, a apoyar y reforzar nuestro papel como padres y madres en la gran responsabilidad de educar a nuestros hijos.

Tenemos la suerte de tener un Colegio en el que se respira un ambiente familiar y saludable. Mantengamos ese espíritu con el esfuerzo de todos y nuestros hijos se contagiaran de nuestra ilusión.

Os animamos a todas y todos a expresar vuestras ideas y proyectos. Vuestra colaboración puede ser muy valiosa.

Equipo AMPA Salesianos A Coruña

APRENDE MÁS SOBRE NOSOTROS

«Desde el AMPA entendemos la educación basada en una participación activa de las familias en la vida de la escuela»

«Desde el AMPA entendemos la educación basada en una participación activa de las familias en la vida de la escuela»

Últimas noticias